ЭССЕ УРАЛДААН

                                                                     

Байаль îð×èíд ýýëòýé шилдэг санаа

ÝÑÑÅ  øàëãàðóóëàõ ÓÐÀËÄÀÀÍÛ óäèðäàìæ

 

¯íäýñëýë:

            Îðîí íóòãèéí èðãýä, ÅÁÑ-èóóäûí ñóðãóóëèóóäûí ñóðàã÷ íàðûã õºãæ¿¿ëýõ, òýä ñàéí õ¿í áîëîí ºñ÷ õ¿ì¿¿æèõ ãîë íºõöºë íü òýäíèé îð÷èí òîéðîí, àìüäàð÷ áóé  íºõöºë, ºäºð òóòàìäàà õàðèëöàæ áóé Áàéãàëü îð÷èí áàéäàã. Õ¿ì¿¿ñ ºäºð òóòàìäàà Áàéãàëü îð÷èí áîëîîä àìüäðàëààñ ñóðàëöàæ, ¿ëãýð æèøýý àâ÷ áàéäàã. Òèéìýýñ õ¿¿õäèéí ºñ÷, õ¿ì¿¿æèæ áóé áàéãàëü îð÷èí íü õ¿¿õäèéí ýðõèéã õàíãàñàí, õ¿¿õäýä àþóëã¿é, ýýëòýé îð÷èí áàéõ øààðäëàãà óðãàí ãàð÷ áàéíà.

             Äýëõèéí çºí Áàÿí-ªëãèé ÎÍÕÕ, Баян-Өлгий Байгал Орчин Аялал Жуулчлалын газар õàìòðàí аймгийн ÅÁÑ-èéí õîîðîíä ,  Байгал орчинд ээлттэй øèëäýã ñàíàà” ÝÑÑÅ  бичих óðàëäààíûã çîõèîí  áàéãóóëæ áàéíà.

 

Çîðèëãî:

            Îðîí íóòãèéí àðä èðãýäèéí îðëöîîòîéãîîð Áàéãàëü îð÷íîî õàéðëàí õàìãààëàõ, îëîí íèéòèéí îðîëöîî, õÿíàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ ò¿¿íèé à÷ õîëáîãäëûã îðîí íóòàãò òàíèóëàí ñóðòàë÷èëæ ìýäð¿¿ëýõ çîðèëãîòîé.

 

Çîðèëò:

-          Байгал орчинд ээлттэй øèëäýã ñàíàà” ÝÑÑÅ óðàëäààí  øàëãàðóóëàõ

-          Îðîí íóòãèéí áîäèò áàéäàëä òóëãóóðëàí õàìòûí îðîëöîîòîéãîîð ñóðàëöàõ, îðîëöîîíû àðãààð ñóäàëãàà õèéõ, òºëºâëºõ, õýðýãæ¿¿ëýõ, ÷àäâõèéã ýçýìø¿¿ëýõ øèëäýã ñàíàà

-          Áàéãàëü îð÷èíä òóëãàìäàæ áóé áýðõøýýë¿¿äèéã õàìòäàà òîäîðõîéëîõ, õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà çàìûã ñîíãîõ, òºëºâëºõ ñàíàà

-          Áàéãàëü îð÷íûã ç¿é çîõèñòîé àøèãëàõ ñàíàà

-          Áàéãàëü õàìãààëàõ ¿éë àæèëëàãààíä èðãýäèéã ÷àäâàõæóóëàõ ñàíàà.

 

Õàìðàõ õ¿ðýý:

-       Àéìãèéí ÅÁÑ-ûí 11 ñóðãóóëü áîëîí, ñóìäûí ÅÁÑ-óóä

 

Åðºíõèé çîõèîí áàéãóóëàã÷:

Äýëõèéí çºí Ìîíîë Áàÿí-ªëãèé ÎÍÕÕ

 

Õàìòðàí çîõèîí áàéãóóëàã÷:

Баян-Өлгий аймаг Байгалü орчин,  аялал жуулчлалын газар

 

Õ¿ëýýãäýæ áóé ¿ð ä¿í:

-Îðîí íóòãèéí èðãýä áîëîí áèäíèé èðýýä¿é áîëñîí ºñâºð ¿åèéí íàñíû  ñóðãóóëèéí ñóðàã÷äûí îðîëöîîòîéãîîð áàéãàëü îð÷íîî ç¿é çîõèñòîé àøèãëàæ хàõìãààëàõ øèëäýã ñàíàà ÝÑÑÅ бичих уралдааны äàãóó òýäãýýðèéã õàíãàõ

èåë¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð îëîí òàëò ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ áºãººä ñàíààãàà õîëáîãäîõ áàéãóóëëãàóóäûí òºñºâ õºòºëáºðò òóñãàõ,

àãø, èðãýä, ñóðàã÷ õ¿¿õäýä Байгал орчинд ээлттэй øèëäýã ñàíàà” ÝÑÑÅ бичих óðàëäààíы санаагаар дамжуулан àæèëëàõ çàð÷èì íºõöëèéí òàëààð îðîí íóòãèéí èðãýäèéã äýëãýðýíã¿é ìýäýýëýëòýé áîëîõ

àëãóóð, áîëçîëä õàìãèéí ñàéí íèéöñýí Байгал орчинд ээлттэй øèëäýã ñàíàà” ÝÑÑÅ- бичсэн ñóðãóóëü áîëîí ñóðàã÷ûã òóñ òóñ øàëãàðóóëах

 àéãàëü îð÷èíä  ýýëòýé îð÷èíûã á¿ðä¿¿ëýõ á¿òýýë÷ àÿíóóä ºðíºæ èäýâõòýé îðîí íóòãèéí áàéãàëü îð÷íû  òºëºº ¿éë àæèëëàãàà ÿâàãäàæ  ñóðòàë÷èëàí òàíèóëж ýõýëñýí áàéíà.

 

Шагнал:

 

1-дүгээр байр:            Öîì, ªðãºìæëºë, үнэ бүхий зүйл

2-дугаар байр:            Öîì, ªðãºìæëºë, үнэ бүхий зүйл

3-дугаар байр:            Öîì, ªðãºìëºë, үнэ бүхий зүйл

Òóñãàé áàéð :            Õî¸ð, Дурсгалын Сертификат, ¿íý á¿õèé ç¿éë

 

Òàâèãäàõ øààðäàëàãà

 

-ЭÑÑÅ  нь 500-äýýø ¿ãòýé, А4-ийн цааснд Компьютерээр шивсэн ба үсгийн фон Arial Mon , үсгийн хэмжээ 12 байна.

-Сургууль болон сурагчийн нэр, холбогдох хаягаа òîäîðõîé бичиж дугтуйласан байна.

 

Õóãàöàà:

            2011 îíû 2-ð ñàðûí 15-ààñ 2-ð ñàðûí 25-íû 17 öàã хүртэл Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ãàçðûí Ìýäýý, Ìýäýýëýë, Ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãààíû Òºâä õ¿ëýýí àâíà.

 

Холбоо барих:

 

Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ,

Баян-Өлгий ОНХХ-ийн байр                                                       2-1887, 88008265

 

Баян-Өлгий аймаг Байгалü орчин,  

аялал жуулчлалын газар                                                                93011995

Бидний хамт олон
Бидний тухай

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар нь анх Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 1.21 дүгээр заалт, Засгийн газрын 2000 оны 181 дүгээр тогтоол, аймгийн Засаг Даргын 2001 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 101 дүгээр захирамжаар Байгаль орчны алба, 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн Монгол Улсын Засгийн газрын 67 дугаар тогтоолоор аймгийн Засаг Даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын газар (УЦУОШ албатай) болж байгуулагдсан.

Нийт 32 ажилчинтай.Үүнээс:

Дарга-1

Ахлах мэргэжилтэн-1

Мэргэжилтэн-5

Байгаль хамгаалагч-20

Үйлчилгээний ажилчин-6

Хоёр давхар конторын байртай, Байгаль орчныг хамгаалах сурталчилгааны төвтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 

Газрын үндсэн зорилго:

 -Монгол улсын Засгийн газрын  үйл ажиллагааны хөтөлбөр, "Хүний аюулгүй байдлыг хангах сайн засаглал" хөтөлбөр, Улсын Их хурал, Засгийн газар, байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын шийдвэрээр батлагдсан байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлийн бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөр, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, журам, "Аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр"-т байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх талаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах

-       Байгаль орчин аялал жуулчлалын салбарын дүрэм журам стандартуудыг

мөрдүүлэх, сурталчлах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих

-       Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг

хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн эх үүсвэрийн асуудлыг холбогдох байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх замаар санхүүгийн баталгаатай эх үүсвэрийг буй болгож, эдгээр хөрөнгөөр аймаг, сум, орон нутагт хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг сонгон шалгаруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах

-       Аймгийн нутаг дэвсгэрт байгаа ой, ус, ургамал, ан амьтан зэрэг байгалийн нөөц баялаг, түүнээс ашиглаж болох тоо хэмжээг нарийвчлан тогтоолгох, тэдгээрийг мөрдүүлж ажиллах

-       Байгаль орчныг доройтлоос хамгаалах, нөхөн сэргээх, үүний дотор ойжуулах, ойн аж ахуйн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, халгүй хаягдалгүй технологи нэвтрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, тухайн аймагт энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй иргэд болон ой, ус, ургамал, ангийн мэргэжлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулах

-       Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд ой, ус, ургамал, ан амьтан зэрэг байгалийн нөөц баялгийн хамгаалалт, ашиглалт, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх

-       Аймаг, бүс нутгийн байгаль орчинд зохицсон, зохих материаллаг бааз бүхий мод ургамлын үржүүлгийн газар байгуулж, тарьц, суулгац ургуулах, мод сөөгийн үрийн нөөц сан бүрдүүлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах замаар сайн чанарын үр, тарьц суулгац бэлтгэж орон нутгийн хэрэгцээг хангах

-       Мод, модон түүхий эд бэлтгэдэг мэргэжлийн байгууллагуудыг сонгон шалгаруулж, техник технологийн өндөр түвшинд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг явуулж, зах зээлд чанар сайтай модон материал нийлүүлэх явдлыг дэмжих замаар хууль бусаар мод бэлтгэхийг хязгаарлах ажлыг орон нутагт модны хэрэгцээг хангахтай уялдуулан зохион байгуулах

-       Гадаргын усны тооллого хийж, ширгэж хатсан гол горхи, рашаан, булаг, шандны тоо, мэдээллийг гаргаж холбогдох дээд байгууллагыг мэдээллээр хангах

-       Агаарын бохирдол, хог хаягдал, био аюулгүй байдлын асуудлуудаар бодлогын хэрэгжилтийг хангах

-       Аялал жуулчлалын салбарыг тухайн орон нутагт хөгжүүлэх үзэл баримтлал, бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх

-       Дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, бодлогын хэрэгжилтийг хангах

Товч танилцуулага

        

        Áàÿí-ªëãèé àéìãèéí íóòàã äýâñãýð íü Îëíîî ºðãºãäñºí Áîãä õààíò çàñãèéí /1911-1919/, 1921 îíû Àðäûí õóâüñãàëûí îí æèë¿¿äýä Õîâäûí õÿçãàð íóòàãò õàðüÿëàãäàæ áàéñàí. ¯¿íýýñ õîéø îëîí æèë ºíãºðñíèé äàðàà Óðèàíõàé, Êàçàõ, àðä ò¿ìíèé õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí àâ÷ ÁÍÌÀÓ-ûí áàãà õóðëûí òýðã¿¿ëýã÷äûí 1940 îíû 7-ð ñàðûí 27-ð õóðëààð Õîâä àéìãààñ  òóñãààðëàæ òóñ àéìãèéã áàéãóóëàõ øèéäâýð ãàðãàæ çîõèîí áàéãóóëàõ êîìèññûí 7 õ¿íýýð òîìèëæýý. Àíõ áàéãóóëàãäàõäàà 10 ñóì,  71  áàã, 7063 ºðõ,  32301 õ¿í àì, 920.5 ìÿíãàí ìàëòàé áàéñàí áºãººä

2009 оны эцсийн байдлаар Булган, Улаанхус, Алтанцөгц, Баяннуур, Дэлүүн, Толбо, Алтай, Буянт, Сагсай, Цагааннуур, Ногооннуур, Цэнгэл, Бугат, Өлгий зэрэг 14 сум, 81 баг,  25356 өрх, 105.0  ìÿí õ¿í àì 1515,6 мянган малтай болтлоо өргөжин хөгжсөн байна. Улс улсын баруун хязгаарт Монгол Алтайн уулархаг орны хамгийн өндөр газарт орчих энэ аймгийн нутагт Таван Богд, Мөст, Цэнгэл, Хайрхан цаст, Хөх сэрх уул зэрэг Монгол Алтайн хамгийн өндөр уулс Сийлхэмийн нуруу байдаг. Далайн түвшинээс дээш 1464 метр өндөрт оршдог. Ачит нуур Баян-Өлгий аймгийн хамгийн намхан газар байна.

Õ¿í àìûí èõýíõ íü êàçàõ ¿íäýñòýí. Àéìãèéí òºâ ºëãèé õîò íü Õîâä ãîëûí õºíäèéä ä.ò.ä 1710ì ºíäºðò Íèéñëýë Óëààíáààòàð õîòîîñ 1636 êì çàéòàé. Àéìãèéí íóòàã íü Ìîíãîëûí õàìãèéí áàðóóí õÿçãàðä Ìîíãîë Àëòàé èõ óóëñàä îðøèíî. Ýíä Ìîíãîë îðíû õàìãèéí ºíäºð /4375 ì/ ìºíõ öàñò óóëóóäàä ìºñºí ãîëóóä áèé. Àéìãèéí òºâººð Õîâä ãîë óðñàõ áºãººä Òîëáî, À÷èò çýðýã òîì íóðóóä áèé. Áàÿí-ªëãèé àéìàã 5.5 ñàÿ ìàëòàé, ìàëèéí äîòîð íü õîíü ÿìàà îëîí. Ãàçàð òàðèàëàí áàãàòàé. Õîâä ãîëûí õºíäèéä áàãà çýðýã íîãîî òàðèàëäàã. Àéìãéèí òºâä õºíãºí îëîí  ¿éëäâýð¿¿ä олон  áèé. Аймгийн нутагт нийт 300 гаруй сэр нуруутан байгаагаас 120 гаруй зүйлийн шувуу, 45 зүйлийн хөхтөн, 8 зүйлийн загас байдаг. Алтайн хязгаар нутагт нийт 2000 төр зүйлийн ургамлийн төрөл ургадаг.Тус аймагт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа иэрхэлж байгаа 9 аж ахуй нэгж, үнээс 5 нь 100 орчим ортой 70 гаруй гэр бааз , нэг нь 35 ор бүхий рашаан сувилалын газртай.   эрхэлж байгаа

(Нийт: 4)
ЭССЕ УРАЛДААН

                                                                     

Байаль îð×èíд ýýëòýé шилдэг санаа

ÝÑÑÅ  øàëãàðóóëàõ ÓÐÀËÄÀÀÍÛ óäèðäàìæ

 

¯íäýñëýë:

            Îðîí íóòãèéí èðãýä, ÅÁÑ-èóóäûí ñóðãóóëèóóäûí ñóðàã÷ íàðûã õºãæ¿¿ëýõ, òýä ñàéí õ¿í áîëîí ºñ÷ õ¿ì¿¿æèõ ãîë íºõöºë íü òýäíèé îð÷èí òîéðîí, àìüäàð÷ áóé  íºõöºë, ºäºð òóòàìäàà õàðèëöàæ áóé Áàéãàëü îð÷èí áàéäàã. Õ¿ì¿¿ñ ºäºð òóòàìäàà Áàéãàëü îð÷èí áîëîîä àìüäðàëààñ ñóðàëöàæ, ¿ëãýð æèøýý àâ÷ áàéäàã. Òèéìýýñ õ¿¿õäèéí ºñ÷, õ¿ì¿¿æèæ áóé áàéãàëü îð÷èí íü õ¿¿õäèéí ýðõèéã õàíãàñàí, õ¿¿õäýä àþóëã¿é, ýýëòýé îð÷èí áàéõ øààðäëàãà óðãàí ãàð÷ áàéíà.

             Äýëõèéí çºí Áàÿí-ªëãèé ÎÍÕÕ, Баян-Өлгий Байгал Орчин Аялал Жуулчлалын газар õàìòðàí аймгийн ÅÁÑ-èéí õîîðîíä ,  Байгал орчинд ээлттэй øèëäýã ñàíàà” ÝÑÑÅ  бичих óðàëäààíûã çîõèîí  áàéãóóëæ áàéíà.

 

Çîðèëãî:

            Îðîí íóòãèéí àðä èðãýäèéí îðëöîîòîéãîîð Áàéãàëü îð÷íîî õàéðëàí õàìãààëàõ, îëîí íèéòèéí îðîëöîî, õÿíàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ ò¿¿íèé à÷ õîëáîãäëûã îðîí íóòàãò òàíèóëàí ñóðòàë÷èëæ ìýäð¿¿ëýõ çîðèëãîòîé.

 

Çîðèëò:

-          Байгал орчинд ээлттэй øèëäýã ñàíàà” ÝÑÑÅ óðàëäààí  øàëãàðóóëàõ

-          Îðîí íóòãèéí áîäèò áàéäàëä òóëãóóðëàí õàìòûí îðîëöîîòîéãîîð ñóðàëöàõ, îðîëöîîíû àðãààð ñóäàëãàà õèéõ, òºëºâëºõ, õýðýãæ¿¿ëýõ, ÷àäâõèéã ýçýìø¿¿ëýõ øèëäýã ñàíàà

-          Áàéãàëü îð÷èíä òóëãàìäàæ áóé áýðõøýýë¿¿äèéã õàìòäàà òîäîðõîéëîõ, õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà çàìûã ñîíãîõ, òºëºâëºõ ñàíàà

-          Áàéãàëü îð÷íûã ç¿é çîõèñòîé àøèãëàõ ñàíàà

-          Áàéãàëü õàìãààëàõ ¿éë àæèëëàãààíä èðãýäèéã ÷àäâàõæóóëàõ ñàíàà.

 

Õàìðàõ õ¿ðýý:

-       Àéìãèéí ÅÁÑ-ûí 11 ñóðãóóëü áîëîí, ñóìäûí ÅÁÑ-óóä

 

Åðºíõèé çîõèîí áàéãóóëàã÷:

Äýëõèéí çºí Ìîíîë Áàÿí-ªëãèé ÎÍÕÕ

 

Õàìòðàí çîõèîí áàéãóóëàã÷:

Баян-Өлгий аймаг Байгалü орчин,  аялал жуулчлалын газар

 

Õ¿ëýýãäýæ áóé ¿ð ä¿í:

-Îðîí íóòãèéí èðãýä áîëîí áèäíèé èðýýä¿é áîëñîí ºñâºð ¿åèéí íàñíû  ñóðãóóëèéí ñóðàã÷äûí îðîëöîîòîéãîîð áàéãàëü îð÷íîî ç¿é çîõèñòîé àøèãëàæ хàõìãààëàõ øèëäýã ñàíàà ÝÑÑÅ бичих уралдааны äàãóó òýäãýýðèéã õàíãàõ

èåë¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð îëîí òàëò ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ áºãººä ñàíààãàà õîëáîãäîõ áàéãóóëëãàóóäûí òºñºâ õºòºëáºðò òóñãàõ,

àãø, èðãýä, ñóðàã÷ õ¿¿õäýä Байгал орчинд ээлттэй øèëäýã ñàíàà” ÝÑÑÅ бичих óðàëäààíы санаагаар дамжуулан àæèëëàõ çàð÷èì íºõöëèéí òàëààð îðîí íóòãèéí èðãýäèéã äýëãýðýíã¿é ìýäýýëýëòýé áîëîõ

àëãóóð, áîëçîëä õàìãèéí ñàéí íèéöñýí Байгал орчинд ээлттэй øèëäýã ñàíàà” ÝÑÑÅ- бичсэн ñóðãóóëü áîëîí ñóðàã÷ûã òóñ òóñ øàëãàðóóëах

 àéãàëü îð÷èíä  ýýëòýé îð÷èíûã á¿ðä¿¿ëýõ á¿òýýë÷ àÿíóóä ºðíºæ èäýâõòýé îðîí íóòãèéí áàéãàëü îð÷íû  òºëºº ¿éë àæèëëàãàà ÿâàãäàæ  ñóðòàë÷èëàí òàíèóëж ýõýëñýí áàéíà.

 

Шагнал:

 

1-дүгээр байр:            Öîì, ªðãºìæëºë, үнэ бүхий зүйл

2-дугаар байр:            Öîì, ªðãºìæëºë, үнэ бүхий зүйл

3-дугаар байр:            Öîì, ªðãºìëºë, үнэ бүхий зүйл

Òóñãàé áàéð :            Õî¸ð, Дурсгалын Сертификат, ¿íý á¿õèé ç¿éë

 

Òàâèãäàõ øààðäàëàãà

 

-ЭÑÑÅ  нь 500-äýýø ¿ãòýé, А4-ийн цааснд Компьютерээр шивсэн ба үсгийн фон Arial Mon , үсгийн хэмжээ 12 байна.

-Сургууль болон сурагчийн нэр, холбогдох хаягаа òîäîðõîé бичиж дугтуйласан байна.

 

Õóãàöàà:

            2011 îíû 2-ð ñàðûí 15-ààñ 2-ð ñàðûí 25-íû 17 öàã хүртэл Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ãàçðûí Ìýäýý, Ìýäýýëýë, Ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãààíû Òºâä õ¿ëýýí àâíà.

 

Холбоо барих:

 

Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ,

Баян-Өлгий ОНХХ-ийн байр                                                       2-1887, 88008265

 

Баян-Өлгий аймаг Байгалü орчин,  

аялал жуулчлалын газар                                                                93011995

Бидний хамт олон
Бидний тухай

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар нь анх Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 1.21 дүгээр заалт, Засгийн газрын 2000 оны 181 дүгээр тогтоол, аймгийн Засаг Даргын 2001 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 101 дүгээр захирамжаар Байгаль орчны алба, 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн Монгол Улсын Засгийн газрын 67 дугаар тогтоолоор аймгийн Засаг Даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын газар (УЦУОШ албатай) болж байгуулагдсан.

Нийт 32 ажилчинтай.Үүнээс:

Дарга-1

Ахлах мэргэжилтэн-1

Мэргэжилтэн-5

Байгаль хамгаалагч-20

Үйлчилгээний ажилчин-6

Хоёр давхар конторын байртай, Байгаль орчныг хамгаалах сурталчилгааны төвтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 

Газрын үндсэн зорилго:

 -Монгол улсын Засгийн газрын  үйл ажиллагааны хөтөлбөр, "Хүний аюулгүй байдлыг хангах сайн засаглал" хөтөлбөр, Улсын Их хурал, Засгийн газар, байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын шийдвэрээр батлагдсан байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлийн бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөр, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, журам, "Аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр"-т байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх талаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах

-       Байгаль орчин аялал жуулчлалын салбарын дүрэм журам стандартуудыг

мөрдүүлэх, сурталчлах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих

-       Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг

хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн эх үүсвэрийн асуудлыг холбогдох байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх замаар санхүүгийн баталгаатай эх үүсвэрийг буй болгож, эдгээр хөрөнгөөр аймаг, сум, орон нутагт хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг сонгон шалгаруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах

-       Аймгийн нутаг дэвсгэрт байгаа ой, ус, ургамал, ан амьтан зэрэг байгалийн нөөц баялаг, түүнээс ашиглаж болох тоо хэмжээг нарийвчлан тогтоолгох, тэдгээрийг мөрдүүлж ажиллах

-       Байгаль орчныг доройтлоос хамгаалах, нөхөн сэргээх, үүний дотор ойжуулах, ойн аж ахуйн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, халгүй хаягдалгүй технологи нэвтрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, тухайн аймагт энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй иргэд болон ой, ус, ургамал, ангийн мэргэжлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулах

-       Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд ой, ус, ургамал, ан амьтан зэрэг байгалийн нөөц баялгийн хамгаалалт, ашиглалт, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх

-       Аймаг, бүс нутгийн байгаль орчинд зохицсон, зохих материаллаг бааз бүхий мод ургамлын үржүүлгийн газар байгуулж, тарьц, суулгац ургуулах, мод сөөгийн үрийн нөөц сан бүрдүүлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах замаар сайн чанарын үр, тарьц суулгац бэлтгэж орон нутгийн хэрэгцээг хангах

-       Мод, модон түүхий эд бэлтгэдэг мэргэжлийн байгууллагуудыг сонгон шалгаруулж, техник технологийн өндөр түвшинд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг явуулж, зах зээлд чанар сайтай модон материал нийлүүлэх явдлыг дэмжих замаар хууль бусаар мод бэлтгэхийг хязгаарлах ажлыг орон нутагт модны хэрэгцээг хангахтай уялдуулан зохион байгуулах

-       Гадаргын усны тооллого хийж, ширгэж хатсан гол горхи, рашаан, булаг, шандны тоо, мэдээллийг гаргаж холбогдох дээд байгууллагыг мэдээллээр хангах

-       Агаарын бохирдол, хог хаягдал, био аюулгүй байдлын асуудлуудаар бодлогын хэрэгжилтийг хангах

-       Аялал жуулчлалын салбарыг тухайн орон нутагт хөгжүүлэх үзэл баримтлал, бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх

-       Дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, бодлогын хэрэгжилтийг хангах

Товч танилцуулага

        

        Áàÿí-ªëãèé àéìãèéí íóòàã äýâñãýð íü Îëíîî ºðãºãäñºí Áîãä õààíò çàñãèéí /1911-1919/, 1921 îíû Àðäûí õóâüñãàëûí îí æèë¿¿äýä Õîâäûí õÿçãàð íóòàãò õàðüÿëàãäàæ áàéñàí. ¯¿íýýñ õîéø îëîí æèë ºíãºðñíèé äàðàà Óðèàíõàé, Êàçàõ, àðä ò¿ìíèé õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí àâ÷ ÁÍÌÀÓ-ûí áàãà õóðëûí òýðã¿¿ëýã÷äûí 1940 îíû 7-ð ñàðûí 27-ð õóðëààð Õîâä àéìãààñ  òóñãààðëàæ òóñ àéìãèéã áàéãóóëàõ øèéäâýð ãàðãàæ çîõèîí áàéãóóëàõ êîìèññûí 7 õ¿íýýð òîìèëæýý. Àíõ áàéãóóëàãäàõäàà 10 ñóì,  71  áàã, 7063 ºðõ,  32301 õ¿í àì, 920.5 ìÿíãàí ìàëòàé áàéñàí áºãººä

2009 оны эцсийн байдлаар Булган, Улаанхус, Алтанцөгц, Баяннуур, Дэлүүн, Толбо, Алтай, Буянт, Сагсай, Цагааннуур, Ногооннуур, Цэнгэл, Бугат, Өлгий зэрэг 14 сум, 81 баг,  25356 өрх, 105.0  ìÿí õ¿í àì 1515,6 мянган малтай болтлоо өргөжин хөгжсөн байна. Улс улсын баруун хязгаарт Монгол Алтайн уулархаг орны хамгийн өндөр газарт орчих энэ аймгийн нутагт Таван Богд, Мөст, Цэнгэл, Хайрхан цаст, Хөх сэрх уул зэрэг Монгол Алтайн хамгийн өндөр уулс Сийлхэмийн нуруу байдаг. Далайн түвшинээс дээш 1464 метр өндөрт оршдог. Ачит нуур Баян-Өлгий аймгийн хамгийн намхан газар байна.

Õ¿í àìûí èõýíõ íü êàçàõ ¿íäýñòýí. Àéìãèéí òºâ ºëãèé õîò íü Õîâä ãîëûí õºíäèéä ä.ò.ä 1710ì ºíäºðò Íèéñëýë Óëààíáààòàð õîòîîñ 1636 êì çàéòàé. Àéìãèéí íóòàã íü Ìîíãîëûí õàìãèéí áàðóóí õÿçãàðä Ìîíãîë Àëòàé èõ óóëñàä îðøèíî. Ýíä Ìîíãîë îðíû õàìãèéí ºíäºð /4375 ì/ ìºíõ öàñò óóëóóäàä ìºñºí ãîëóóä áèé. Àéìãèéí òºâººð Õîâä ãîë óðñàõ áºãººä Òîëáî, À÷èò çýðýã òîì íóðóóä áèé. Áàÿí-ªëãèé àéìàã 5.5 ñàÿ ìàëòàé, ìàëèéí äîòîð íü õîíü ÿìàà îëîí. Ãàçàð òàðèàëàí áàãàòàé. Õîâä ãîëûí õºíäèéä áàãà çýðýã íîãîî òàðèàëäàã. Àéìãéèí òºâä õºíãºí îëîí  ¿éëäâýð¿¿ä олон  áèé. Аймгийн нутагт нийт 300 гаруй сэр нуруутан байгаагаас 120 гаруй зүйлийн шувуу, 45 зүйлийн хөхтөн, 8 зүйлийн загас байдаг. Алтайн хязгаар нутагт нийт 2000 төр зүйлийн ургамлийн төрөл ургадаг.Тус аймагт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа иэрхэлж байгаа 9 аж ахуй нэгж, үнээс 5 нь 100 орчим ортой 70 гаруй гэр бааз , нэг нь 35 ор бүхий рашаан сувилалын газртай.   эрхэлж байгаа

(Нийт: 4)